Presentació del Projecte

El motiu d’iniciar aquest projecte va tenir a veure amb les mancances del nostre alumnat a les àrees cientificotecnològica i matemàtica detectades en avaluacions internes i externes. Amb la finalitat de millorar els resultats i de desenvolupar les competències científiques es va proposar que el professorat adquirís eines per tal de desenvolupar unitats didàctiques innovadores, contextualitzades, interactives i centrades en una aproximació competencial al coneixement científic. Així mateix, ens vam proposar integrar de manera més eficient els recursos TIC i proporcionar situacions d’ús de llengües estrangeres i de coneixement d’Europa.

Per a la consecució dels objectius esmentats, vàrem considerar imprescindible una formació de qualitat, que ens podia proporcionar la plataforma Go-Lab (Global Online Science Labs for Inquiry Learning at School). En efecte, els principals objectius de Go-Lab, iniciar els docents en l’ús d’experimentacions virtuals i de laboratoris remots, introduir metodologies basades en la recerca i ajudar el professorat a desenvolupar i millorar les competències didàctiques, s’alineaven amb les nostres necessitats.

En el marc del projecte s’han fet activitats de mobilitat de docents, amb la idea de impulsar la innovació pedagògica del centre. La proposta inicial d’assistència a un curs estructurat i a activitats d’observació entre iguals es va veure afectada per la pandèmia. Es va poder participar a un curs Go-Lab Summer School a Grècia. A més, vam assistir a Bilbao a un esdeveniment multiplicador Teaching ICT with Inquiry (TIWI), durant el qual es va aprofundir en el potencial de la plataforma.

El projecte ha reportat fins ara beneficis a nivell d’alumnat, professorat, centre i la plataforma Go-Lab. A les seccions d’aquesta pàgina web podeu trobar materials obtinguts a partir de les formacions Go-Lab/NextLab, unitats dissenyades, implementades i avaluades pels professionals del centre, així com evidències diverses de l’impacte.

Gradualment hi afegirem resultats, ja que el projecte continua, més enllà del període de subvenció.

Presentación del Proyecto
Go-Lab Summer School